80% ของน้ำมันเครื่องทั่วโลก ใช้วัตถุดิบจากเรา

80% ของน้ำมันเครื่องทั่วโลก ใช้วัตถุดิบจากเรา